Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Arbeid strategisk med områdemodning

Avatar: Ellen Aga Kildal
Ellen Aga Kildal
Trykk på bildet for å bla deg rundt
Byen vokser frem over tid, og endres og utvikles daglig. Det kortsiktige perspektivet og midlertidige tiltak er viktig for å få til en vellykket utvikling. hvor ulike interesser spiller på lag. De menneskelige ressursene og engasjementet for Nyhavna er en viktig drivkraft, som skal forvaltes på en god og bærekraftig måte. Bylivsstrategien for Nyhavna peker på viktige tiltak som skal hjelpe til å nå de overordnede målsetninger for bydelen. I transformasjonsprosessen har vi mulighet til å bruke tiden til å teste, slik at vi kan skaffe oss erfaringer og tilegne oss kunnskap om hva som vil fungere i fremtiden.


Viktige prinsipp for å lykkes med områdemodning og byliv:

  • Gode forbindelser mellom Nyhavna og byen og ferdselsårer gjennom området tidlig, slik at byens befolkning får tilgjengelighet til vannet og bli kjent med Nyhavna. Kulturaksen gjennom Skippergata etablerer en forbindelse mellom elva i vest og Lademoen i øst som kobler Nyhavna til planlagt utvikling på Reina.
  • Gjøre kaikantene tilgjengelige og starte opparbeidelsen av havnepromenaden, slik det er gjort med den midlertidige havnepromenaden i Oslo.
  • Strandveikaia er egnet for et tidlig prosjekt, hvor det kan gjøres noe før reguleringsfasen, feks. ta i bruk Skur 53 og Strandveien 100 og jobbe med programmer tilsvarende “Vippa” og SALT i Oslo.
  • Brua mellom Strandveikaia og Kullkranpiren blir viktig grunnlag for utvikling av området på Kullkranpiren, Ladehammerkaia og utvikling av Strandveikaia. Den krever relokalisering av virksomheter på Kullkranpiren. I Oslo har en midlertidig bruforbindelse blitt etablert mellom Sørenga og Bjørvika. Dette kan også testes mellom Strandveien og Kullkranpiren.
  • Avklare avvikling av jernbanespor og initiere prosjekt i Jernbaneparken. Parken kan som midlertidig tiltak beplantes, være et sted for uttesting av fytoremediering eller invitere NTNU Fakultet for arkitektur og design å bidra. Tidlig teste ut strukturer på vann som offentlige byrom (badeplasser, badstue, flytebrygger ol.).
  • Kartlegge hvilke bygg som blir ledige når og utarbeide en strategi for å fasilitere og tilrettelegge for aktører som ønsker å ta i bruk fraflyttede bygg, dette bør sees sammenheng med blant annet kulturnæringsprogrammet.
  • Initiere et pilotprosjekt for gjenbruk av byggematerialer.
  • Utarbeide en plan for videre bruk av materialer fra bygg som skal rives og se dette i sammenheng med opparbeiding av offentlige rom. Gjenbruk krever en plan for håndtering av avfall ved riving.


Her kan du lese alt om det strategisk virkemiddel 9. Arbeid strategisk med områdemodning


Har du innspill til dette strategiske virkemiddelet og tilhørende prinsipp? Logg på og del dine innspill med oss nederst på denne siden!


Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

You are seeing a single comment

View all comments

You won't get bored if you challenge yourself in the run 3 game, which will alter the environment and introduce many other new things.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share