Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Foredle vannkanten for næring og opplevelser

Avatar: Ellen Aga Kildal
Ellen Aga Kildal

Trykk på bildet for å bla deg rundt

Nærheten til vannet er viktig på Nyhavna. Dette preger bydelen og bør være til glede for hele Trondheim. Dette skal sikres gjennom en offentlig havnepromenade, og flere byrom tett på vannkanten. God vannkvalitet skal opprettholdes og marine økosystem skal ha gode livsvilkår. Nyhavna skal være et sted for havnevirksomhet også i framtida, og et sted hvor havromsteknologi kan utvikles. Dette er viktige næringer som kan utvikles innenfor sentrumsformålet og bidra til en mangfoldig by. Havneaktiviteten skal konsentreres på Transittkaia. Det ytre havnebassenget, nært på Trondheim Maritime senter, gir gode vilkår for næringer og forskningsmiljø knyttet til havromsteknologi. Kollektivtransport på vann og gjestehavn for private båter bør vurderes. 


Prinsipper for å foredle vannkanten for næring og opplevelser

  • Midlertidige tiltak som markerer den kommende havnepromenaden bør det etableres tidlig for å aktivisere Nyhavna i en mellomfase. Dette vil kreve tiltak for å ivareta trafikksikkerheten.
  • En permanent havnepromenade skal opparbeides som tilrettelegger ulike møter med vannet, opphold og rekreativ ferdsel langs vannkanten for myke trafikanter.
  • Et offentlig sjøbad skal etableres på Strandveikaia.
  • Det bør utredes om havnearealet på Transittkaia kan tas i bruk til andre formål når prosjekt- og beredskapshavna ikke er i bruk . Det bør utredes etablering av gjestehavn og en husbåthavn langs Ladehammerkaia, samt muligheter for bruk av det indre vannbassenget.
  • Restriksjoner på havnevirksomheten som omfatter på nattarbeid og ettermiddags-/kvelds- og helgearbeid bør utarbeides.
  • Maritime virksomheter skal ha gode utviklingsmuligheter nord for Trondheim Maritime senter. Dette skal skje innenfor rammene av sentrumsformål. Bygg og anlegg skal utformes slik at det ikke i unødig grad begrenser fri allmenn ferdsel eller forringer bymiljøet. Et pilotprosjekt som undersøker hvordan tilrettelegge for maritime næringer, småskala industri og produksjon innenfor sentrumsformål, og uten at dette går på bekostning av bo- og bymiljøkvaliteter bør igangsettes.
  • De små næringenes interesser skal ivaretas også i et varig perspektiv. Det bør arbeides videre for å utvikle gode modeller som sikrer gode vilkår, og ressurser i form av både personal og oppstartskapital til god samhandling mellom kulturaktører, maritime næringer og småskala industriproduksjon.


Her kan du lese alt om strategisk virkemiddel 1. Foredle vannkanten for næring og opplevelser


Har du innspill til dette strategiske virkemiddelet og tilhørende prinsipp? Logg på og del dine innspill med oss her!


Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

You are seeing a single comment

View all comments

Ladehammerkaia er solvendt, i motsetning til Strandveikaia mindre gjenstand for travel gjennomgangstrafikk, og er den kaia med lengst avstand til konkurranse med Solsiden, og dermed best egnet til serverings-tilbud.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share