Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Etablere Nyhavna som et foregangseksempel på framtidas nullutslippssamfunn

Avatar: Kristin - Administrator
Kristin - Administrator
Trykk på bildet for å bla deg rundt
Nyhavna skal være et nullutslippsområde og forbilde for utviklingen av fremtidens nullutslippssamfunn. Fra dag én tar vi i bruk faglig kompetanse, nyeste kunnskap og ny teknologi, tilpasset områdets egenart. Nyhavna skal ikke føre til økt energibehov, effektbehov eller klimagassutslipp i byen. All energibruk og klimagassutslipp knyttet til aktiviteter som anleggsfase, oppføring, drift, vedlikehold og bruk av bygninger og felles infrastruktur skal kompenseres for gjennom produksjon av utslippsfri og ren energi innenfor samme område. Bygg, anlegg og materialer skal være robuste og fleksible. Arealer utformes med en generalitet og kvalitet som tilrettelegger for deling, flerbruk og god arealutnyttelse.

Prinsipper for å tilrettelegge for nullutslippssamfunnet:

 • Grunneierne må sette krav gjennom tomtesalg og avtaler før utbygging. En felles organisering med mandat, ansvar og myndighet må til for å realisere Nyhavna som en nullutslippsbydel.
 • All teknisk infrastruktur, nybygg og renoveringsprosjekter skal bidra til at Nyhavna utvikles som et ZEN-område med minstekrav om ZEB-COM på byggnivå og dokumentasjon i tråd med FME ZEN sin beregningsmetodikk for nullutslippsområder i alle faser frem til ferdig utviklet område.
 • Alle energi- og materialstrømmer over systemgrensene skal rapporteres og følges opp. Enkelte byggeprosjekt som av tungtveiende grunner ikke når kravet om ZEB-COM, skal det i tidlig fase dokumenteres slik at kompenserende tiltak innenfor systemgrensen kan pålegges og iverksettes. Områdets energisystem må designes som en helhet for nødvendig energiutveksling, energilagring, lokal energiproduksjon, og energi- og effektfleksibilitet innenfor ZEN-systemgrensen og mot omkringliggende områder.
 • Klimagassregnskap skal lages i alle prosjektfaser, også i tidligfase. Utbyggingen skal gjennomføres med utslippsfrie anleggsplasser. Hvert prosjekt skal minimere avfall og kapp og dokumentere i et as-built klimagassregnskap. Tekniske anlegg skal være enkle og robuste systemer tilrettelagt for energigjenvinning og -utveksling, lavt energi- og effektbehov og lavt vedlikeholdsbehov.


 • Alle byggeprosjekter skal legge frem en effektbehovsprofil på timesnivå som dokumenterer at prosjektet bidrar til å nå kravene til energibruk og nullutslipp.
 • I reguleringsbestemmelsene skal det stilles krav til å dokumentere energiløsning, effektbehov, tilknytning til det overordnet energisystem og hvordan prosjektet vil bidra til å oppfylle kravet om Nyhavna som nullutslippsområde.
 • Materialer skal være robuste med lang levetid og kunne gjenvinnes.
 • Materialvalg skal ta hensyn til forventede klimaendringer.
 • For å redusere behov for massetransport, skal gravemasser gjenbrukes så langt det lar seg gjøre.
 • Det skal anlegges en felles gjenbrukssentral sentralt på Nyhavna. Denne bør inngå som en del av rekkefølgebestemmelsene.
 • Det bør stilles krav til at alle boligprosjekt tilrettelegger for at beboere har tilgang til fellesfunksjoner som gjestehybler, verksteder og andre fasiliteter, og for deling av utstyr.
 • Det bør stilles krav til at offentlige institusjoner og næringsbygg planlegges slik at kantiner, auditorium, verksteder og lignende fasiliteter kan stilles til disposisjon for allmennheten.
 • Det bør stilles krav om at alle bygg tilrettelegger for bruksendring ved at det sikres en minimum takhøyde på 2,7 meter for etasjer over første etasje, hensiktsmessig plassering av heissjakter og andre tekniske føringsveier, og bærekonstruksjoner med god innbyrdes avstand
 • I tråd med kommunedelplanen skal det skal alle førsteetasjer ha en brutto gjennomsnittshøyde på minimum fire meter og utformes slik at arealene kan veksle mellom næring, bolig, areal for produksjon og offentlig program. Det bør stilles krav om terskelfri adkomst til førsteetasjer


Her kan du lese alt om strategisk virkemiddel 6. Etablere Nyhavna som et foregangseksempel på framtidas nullutslippssamfunn.


Har du innspill til strategisk virkemiddel 6. Etablere Nyhavna som et foregangseksempel på framtidas nullutslippssamfunn?
Logg på og del dine innspill med oss her!

Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

{:one=>"0 comment", :other=>"0 comments"}

Loading comments ...

Log in with your account or sign up to add your comment.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share