Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Her kan du kommentere

10 posts

Aktivt bruke designprogram for gater og byrom
Trykk på bildet for å bla deg rundtByrommene på Nyhavna skal bidra til å løfte frem kulturminnene, gi byen tilgang til sjøen, styrke biologisk mangfold og sørge for at det finnes gode offentlige møteplasser for alle. På Nyhavna skal byrommene henge sammen. Fra store åpne plasser, til mindre, nære byrom for nabolaget. Både byrommene og gatene må fungere godt for hverdagslivet. De offentlige rommene skal tilrettelegge for at vi kan møtes, at vi kan gjøre aktiviteter ute, kultur, lek og engasjemen…
Foredle vannkanten for næring og opplevelser
Trykk på bildet for å bla deg rundtNærheten til vannet er viktig på Nyhavna. Dette preger bydelen og bør være til glede for hele Trondheim. Dette skal sikres gjennom en offentlig havnepromenade, og flere byrom tett på vannkanten. God vannkvalitet skal opprettholdes og marine økosystem skal ha gode livsvilkår. Nyhavna skal være et sted for havnevirksomhet også i framtida, og et sted hvor havromsteknologi kan utvikles. Dette er viktige næringer som kan utvikles innenfor sentrumsformålet og bidra t…
Arbeid strategisk med områdemodning
Trykk på bildet for å bla deg rundtByen vokser frem over tid, og endres og utvikles daglig. Det kortsiktige perspektivet og midlertidige tiltak er viktig for å få til en vellykket utvikling. hvor ulike interesser spiller på lag. De menneskelige ressursene og engasjementet for Nyhavna er en viktig drivkraft, som skal forvaltes på en god og bærekraftig måte. Bylivsstrategien for Nyhavna peker på viktige tiltak som skal hjelpe til å nå de overordnede målsetninger for bydelen. I transformasjonsprose…
Løfte frem og aktivisere kulturminnene
Trykk på bildet for å bla deg rundtKulturminnene på Nyhavna er historiefortellere og identitetsskapende element som skal prege den nye bydelen. Bygningene fra industrialiseringen av Trondheim forteller viktige historier, og bør også søkes tatt vare på og integreres i den nye bydelen. Slik kan Nyhavna vise vei for en bærekraftig ressursforvaltning. Bygninger med kulturhistorisk verdi bør tidlig gis et innhold og en funksjon slik at byens befolkning inviteres til å ta dem i bruk, og kulturminnene …
Planlegge for et fremtidsrettet mobilitetstilbud
Trykk på bildet for å bla deg rundtNyhavna skal tilrettelegges for et hverdagsliv hvor man ikke skal trenge egen bil. Ved å utnytte arealet godt, med lokalt servicetilbud, god kollektivdekning og med kort vei til andre sentrumsområder, blir det mindre behov for bil, både for de som bor, besøker og arbeider på Nyhavna. Kollektivtrafikk, gående og syklende vil prioriteres over personbil. Opparbeidelsen av gater og bygg skal bidra til et bymiljø som gjør det attraktivt å gå og sykle. Med et nettver…
La kunst og kultur prege Nyhavna
Trykk på bildet for å bla deg rundtDet skal legges til rette for at kulturnæringsaktører får gode arbeids- og visningsforhold i bydelen også etter at transformasjonen er gjennomført. Flere av kulturminnene på Nyhavna vil med tilpasninger egne seg særlig godt til kulturformål. Det legges til rette for sambruk av ressurser i form av fellesverksted, kontorarealer og visningssteder både ute og inne. Nyhavnas ansikt utad skal uttrykkes gjennom en helhetlig og bevisst satsing på kunst i de offen…
Tilrettelegge for et godt hverdagsliv
Trykk på bildet for å bla deg rundtNyhavna skal bli et godt sted å besøke og bo for mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn. Bymiljøet utformes slik at det fremmer god folkehelse, samhold og gode opplevelser i nærmiljøet. Her er det både travle bygater og rolige nabolagsgater, byrom og parker for hele Trondheims befolkning og mindre byrom for bydelen og nabolagene. Det skal etableres flere barnehager på Nyhavna på sentrale tomter med gode uteoppholdskvaliteter. Et areal for organisert og uor…
Styrke de grønne kvalitetene for rekreasjon og artsmangfold
Trykk på bildet for å bla deg rundtI den nye sentrumsbydelen skal det være flere offentlige grøntområder. Disse skal bidra til et variert bymiljø på Nyhavna og opparbeides med fokus på kvalitet, variasjon i opplevelse, funksjon og uttrykk, og ha en rekreativ, estetisk og funksjonell verdi. Graden av opparbeidelse vil variere fra pent opparbeidede parker til mer naturpregede områder, og preges av lokale arter. Kullkranparken, Jernbaneparken og Ladehammerhagene blir bydelens viktigste grønne lunge…
Velge robuste løsninger vær og klimaendringer
Trykk på bildet for å bla deg rundtKlimaendringene vil bringe mindre forutsigbart og mer ekstremt vær, og vi skal tidlig i planleggingen ta grep for å minimere risikoen og konsekvensene disse klimatiske endringene bringer med seg. Bebyggelse og vegetasjon skal bidra til at gater og byrom skal ha gode mikroklimatiske forhold. Nyhavna skal forberedes på at havet stiger 0,72 m over normalnull innen år 2100 og opp mot 2,2 meter innen år 2150.Prinsipper for robuste løsninger vær og klimaendringer Regn…
Etablere Nyhavna som et foregangseksempel på framtidas nullutslippssamfunn
Trykk på bildet for å bla deg rundtNyhavna skal være et nullutslippsområde og forbilde for utviklingen av fremtidens nullutslippssamfunn. Fra dag én tar vi i bruk faglig kompetanse, nyeste kunnskap og ny teknologi, tilpasset områdets egenart. Nyhavna skal ikke føre til økt energibehov, effektbehov eller klimagassutslipp i byen. All energibruk og klimagassutslipp knyttet til aktiviteter som anleggsfase, oppføring, drift, vedlikehold og bruk av bygninger og felles infrastruktur skal kompenseres fo…

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share