Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Planlegge for et fremtidsrettet mobilitetstilbud

Avatar: Ellen Aga Kildal
Ellen Aga Kildal

Trykk på bildet for å bla deg rundt
Nyhavna skal tilrettelegges for et hverdagsliv hvor man ikke skal trenge egen bil. Ved å utnytte arealet godt, med lokalt servicetilbud, god kollektivdekning og med kort vei til andre sentrumsområder, blir det mindre behov for bil, både for de som bor, besøker og arbeider på Nyhavna. Kollektivtrafikk, gående og syklende vil prioriteres over personbil. Opparbeidelsen av gater og bygg skal bidra til et bymiljø som gjør det attraktivt å gå og sykle. Med et nettverk av forbindelser for myke trafikanter, skal Nyhavna integreres som området med resten av byen. Å velge kollektiv, sykkel og gange skal være mer attraktivt og enklere enn å velge personbilen, samtidig som alle gater gir tilgang for nødvendig trafikk.


Prinsipper for et fremtidsrettet mobilitetstilbud:

 • Metrobusstraseen skal opparbeides som en bygate som følger kvartalsstrukturen. Metrobussen skal gå over Nyhavna gjennom Maskinistgata, Strandveien og Stiklestadveien. Traséen bør være en gate av høy bymessig standard med trerekke og hyppige overgangsfelt, og få av- og påkjørsler.
 • Det skal etableres metrobussholdeplasser ved krysset Maskinistgata-Båtmannsgata og Stiklestadveien-Strandveien. Hvor Maskinistgata møter Strandveien, krysser traséen et offentlige rom og her underordner traséen seg byrommets funksjon og behov.
 • Det skal etableres flere attraktive og gode koblinger til Lademoen stasjon for gående og syklende fra Båtmannsgata, Strandveien og Kobbesgate.
 • Stasjonsområdet skal opparbeides som et attraktivt logistikknutepunkt med gode oppholdskvaliteter og utadrettet virkomsomhet i tilgrensede bygg.
 • Fasadene i første etasje skal bidra til å skape attraktive gatemiljø for gående og syklende. Oppbrudd i fasader, omtenksom detaljeringer, aktive førstetasjer og hyppighet av inngangspartier mot gata bidrar til dette.
 • Fortau skal ha minimums bredde på 3 meter og innslag av vegetasjon
 • Det skal stilles krav til at utfordringer knyttet til støy håndteres ved å senke hastigheten gjennom Nyhavna, gjennom utforming av fasader eller beplantning, ikke med støyskjerm
 • Samtlige jernbaneunderganger skal rustes opp. Dette gjelder viktige koblinger til Nyhavna på tvers av jernbanene i Biskop Grimkjells gate, Anders Buens gate, Ladeveien, Jarleveien/ Nidarholmsgate.
 • Det skal opparbeides et byrom sør i Strandveien som sikrer en helhetlig god løsning for snuhammer, god sikt vestover, adkomst til Lademoen stasjon, opphold og tiltak mot oversvømmelse
 • En samlevei for sykkel skal etableres i Strandveien med forbindelse videre til Innherredsveien En hovedsykkelvei skal etableres i Maskinistgata. Denne går videre til til Brattøra over Pirbrua, og til Midtbyen over ny sykkelbru over Rosenborgbassenget. Ny sykkelbru over Rosenborgbassenget bør opparbeides i en tidlig fase.
 • Det skal etableres en gang- og sykkelbru fra Strandveikaia til Kullkranpiren.
 • Det skal tilrettelegges for sykkelparkering og bysykkelordninger ved alle kollektivholdeplasser, og bolig- og næringsbygg, offentlige institusjoner, parker og plasser.
 • Det skal være et godt tilbud av muligheter for å låse inn sykler, større lastesykler og annen mikromobilitet ved langtidsparkeringsplasser. Det skal tilrettelegges for helårssykling med lading, spylemuligheter og frostfri parkering i alle næringsbygg og boliger. Alle slike tiltak skal utformes med omtanke for bymiljøet.
 • Det bør på sikt utredes mulighetene for en forbindelse i plan for gående og syklende mellom Dyre Halses gate og Nyhavna som direkte tilknytning til Maskinistgata og en bedre og mer bymessig kryssing for fotgjengere over Innherredsveien til Strandveien, samt mulighetene for kollektivtrafikk på vann.

Her kan du lese alt om strategisk virkemiddel 4 Planlegge for et fremtidsrettet mobilitetstilbud.


Har du innspill til dette strategiske virkemiddelet og tilhørende prinsipp? Del dine innspill med oss nederst på denne siden!

Obs! Logg på for å legge igjen kommentar.

Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

{:one=>"5 comment", :other=>"5 comments"}

Loading comments ...

Log in with your account or sign up to add your comment.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share