Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Styrke de grønne kvalitetene for rekreasjon og artsmangfold

Avatar: Ellen Aga Kildal
Ellen Aga Kildal
Trykk på bildet for å bla deg rundt
I den nye sentrumsbydelen skal det være flere offentlige grøntområder. Disse skal bidra til et variert bymiljø på Nyhavna og opparbeides med fokus på kvalitet, variasjon i opplevelse, funksjon og uttrykk, og ha en rekreativ, estetisk og funksjonell verdi. Graden av opparbeidelse vil variere fra pent opparbeidede parker til mer naturpregede områder, og preges av lokale arter. Kullkranparken, Jernbaneparken og Ladehammerhagene blir bydelens viktigste grønne lunger. Disse skal være gode rekreasjonområder, og bidra til økt biologisk mangfold. Transittkaia skal opparbeides som en urban kaikant med innslag av større felter med vegetasjon. Vegetasjon skal brukes aktivt for å skape godt mikroklima i gater og byrom.


Prinsipper for å styrke grønne kvaliteter og artsmangfold:

  • Det skal tilrettelegges for at beboere på Nyhavna kan dyrke nyttevekster i fellesarealer, og offentlige parker skal ha innslag av høstbare nyttevekster. Det bør etableres en parsellhage i Jernbaneparken. Skoler og barnehager bør ha tilgang til dyrkingsareal.
  • Vegetasjonen skal være preget av stedsegne arter som kan tåle saltvann og tidvis oversvømmelse, arter som forandrer farge med årstidene og som ikke gir allergiproblemer. Vegetasjonen skal variere vertikalt. Det skal gis gode vilkår for pollinerende insekter i alle offentlige og private grøntområder. Dette er styrende for valg av vegetasjon.
  • Det skal settes av tilstrekkelig med plass til å plante trær i klynger i Maskinistgata, Kobbesgate og Strandveien. Det skal være et felt med vegetasjon i alle gater som gir tilstrekkelig med plass for at vekster trives.
  • Det skal sikres gode levevilkår for marine arter og overflatevann fra Nyhavna skal ikke forurense havnebassenget. Vann som utsettes for forurensing fra veiareal må renses før det ledes til resipient.
  • Det skal tilrettelegges for hekking av sjøfugl på Nyhavna på steder slik at fuglene har gode vilkår for hekking uten at det oppstår konflikt med mennesker. Å definere egnede steder for hekking krever ytterligere utredninger.
  • Takflater skal utformes slik at de har en produktiv funksjon. Det vil si enten som oppholdsareal for beboere/ ansatte, habitat for spesifikke arter, hekkeplass for sjøfugl, dyrking eller “energifangere” for lokal energiproduksjon


Her kan du lese alt om strategisk virkemiddel 3: Styrke de grønne kvalitetene for rekreasjon og artsmangfold


Har du innspill til dette strategiske virkemiddelet og tilhørende prinsipp? Del dine innspill med oss nederst på denne siden!

Obs! Du må logge på for å kommentere.

Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

You are seeing a single comment

View all comments

you can stretch your facial muscles with this fun drift hunters game every day when you have time it's a driving game that makes you instantly forget all the bad things

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share