Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

Tilrettelegge for et godt hverdagsliv

Avatar: Ellen Aga Kildal
Ellen Aga Kildal
Trykk på bildet for å bla deg rundt
Nyhavna skal bli et godt sted å besøke og bo for mennesker i alle aldre og med ulik bakgrunn. Bymiljøet utformes slik at det fremmer god folkehelse, samhold og gode opplevelser i nærmiljøet. Her er det både travle bygater og rolige nabolagsgater, byrom og parker for hele Trondheims befolkning og mindre byrom for bydelen og nabolagene. Det skal etableres flere barnehager på Nyhavna på sentrale tomter med gode uteoppholdskvaliteter. Et areal for organisert og uorganisert aktivitet skal etableres sentralt i bydelen. Det skal holdes av en tomt for skole sentralt på Nyhavna. Langs sentrale gater skal det være utadrettet aktivitet i første-etasje. Det bør tilrettelegges for fellesfunksjoner i alle boligområder.


Prinsipper for å tilrettelegge for et godt hverdagsliv:

 • Utforming og programmering av offentlige rom skal invitere til lek og fysisk aktivitet, og sosialt samvær
 • Det skal etableres gode sammenhenger fra bolig til bydelens parker, byrom, flerbruks/ idrettsanlegg og omkringliggende rekreasjonsområder som Ladestien
 • Det skal settes av tomt for en eventuell barneskole med tilhørende idrettshall og sjuerbane sentralt på Nyhavna. Det anbefales skole integrert i kvartalsstrukturen, sør for Skippergata i tilknytning til Fyringsbunkerallmennigen og Bunkerhagen Det skal etableres et anlegg for idrett, aktivitet og lek sentralt på Nyhavna med en syverbane og areal for uorganisert aktivitet. Ytterligere nødvendig areal til idrett vurderes i henhold til plassering av skole. Det skal settes av areal til barnehager i delområdene 5, 6, 7 og 9. Mulighet for samlokalisering med andre tjenester eller boliger bør vurderes.
 • Næringsareal plasseres nærmest støykilder som skjerming for boliger. Det bør etableres stille soner på Nyhavna
 • Det skal stilles høye krav til arkitektonisk kvalitet og bærekraftige og robuste materialer.
 • Bymiljøet skal berikes gjennom kunst, farger og detaljer i bygg og uterom.
 • Mot hovedgater og byrom skal tilgrensende bebyggelse ha utadrettede førsteetasjer, og det skal ikke tillates tette fasader og reflekterende eller sotet glass
 • Inngangspartier til bolig og næring skal legges ut mot gaten.
 • Det bør utvikles minst to bolig-pilotprosjekter som utforsker fellesskapsløsninger og sambruk. Disse bør settes i gang tidlig for å høste erfaringer og inspirere til flere prosjekt.
 • Det skal vurderes om kvartal skal brytes ned til mindre utbyggingstomter slik at for eksempel selvbyggergrupper og ideelle stiftelser kan delta i utviklingen.
 • Det bør stilles krav til en variasjon av typologier og botilbud (alternative boformer, kommunale utleieboliger og kategori-boliger) innenfor hvert delområde.
 • Det bør stilles krav om at parkering samles i mobilitetshus ved innfartsårene til Nyhavna for å reduserer belastningen av trafikkstøy nært boliger.
Les om resten av prinsippene for det strategiske virkemiddelet: Tilrettelegge for et godt hverdagsliv her


Har du innspill til dette strategiske virkemiddelet og tilhørende prinsipp? Opprett en bruker og del dine innspill med oss!

Report inappropriate content

Is this content inappropriate?

Reason:

You are seeing a single comment

View all comments

I really like this project, it will be a place worth coming and living here, fnf making everything around us more wonderful.

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share