Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Preferences

Analytics and statistics

Marketing

7 posts

Juni 2021: Kvalitetsprogram for Nyhavna på begrenset offentlig ettersyn
Kvalitetsprogram for Nyhavna er lagt ut på begrenset offentlig ettersyn med høringsfrist 17.juni 2021.Følgende dokumenter er på høring: Kvalitetsprogram for Nyhavna (til tilbegrenset offentlig ettersyn juni 2021) Kulturminneplan for Nyhavna (til begrenset offentlig ettersyn juni 2021) Kunnskapsgrunnlag- havromsnæringer på Nyhavna (til tilbegrenset offentlig ettersyn juni 2021) Kunnskapsgrunnlag- Kulturnæringsprogram for Nyhavna (til begrenset offentlig ettersyn juni 2021) Miljøprogram- energi og kl…
August 2020: Kvalitetsprogrammet for Nyhavna legges på høring
Den 11.august 2020 legger Formannskapet Kvalitetsprogrammet for Nyhavna ut til offentig ettersyn. Programmet sammenfatter de fire programmene for kulturminner, kulturnæring, miljø og offentlige rom som kommunedelplanen fra Nyhavna bestiller, samt senere politiske vedtak og føringer.SaksdokumenterKvalitetsprogram for Nyhavna.pdfSaksprotokoll.pdfVedleggVurderingsrapport fra parallelloppdraget, Offentlige rom på Nyhavna.pdfKulturminneplan for Nyhavna.pdfKulturnæringsprogram for Nyhavna, kunnskapsgr…
Januar 2020: Vurderingsrapport fra parallelloppdraget offentliggjøres
De fire innkomne forslagene fra parallelloppdraget ble evaluert av en vurderingskomitée med representanter fra Trondheim kommune, Trondheim Havn, Norske Arkitekters Landsforbund, NTNU og BaneNor.Deres anbefalinger samlet i en rapport utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund.
Vår 2019: Parallelloppdrag for offentlige rom på Nyhavna
I desember 2018 utlyses et parallelloppdrag for offentlige rom på Nyhavna for å få idéer og kunnskap som kan danne grunnlaget for utarbeidelsen av kvalitetsprogrammet for offentlige rom. Fire team ble valgt ut til å delta i oppdraget. Disse fire var: Team Mad: Mad, BOGL, Holt O`Brian Team White: White Arkitekter, DRDH Architects, Florian Beigel Architects, SWECO, Bylivsutvikling AS Team Agraff: Agraff Arkitekter, Rallar, False Mirror Office Team Skajaa: Skajaa, Urgent.Agency, EFFEKT I tillegg bidro m…
Oktober 2020: Høringsinnspill til kvalitetsprogrammet for Nyhavna
Det har kommet inn mange høringsinnspill fra offentlige institusjoner, organisasjoner, foreninger og privatpersoner til kvalitetsprogrammet for Nyhavna. Nedenfor finner du alle innkomne høringsinnspill.
Desember 2017 - februar 2020: Politiske føringer
Etter at kommunedelplanen for Nyhavna ble vedtatt, er det kommet flere nye politiske vedtak og føringer som omhandler utviklingen av Nyhavna. Disse er:Strategi for byliv: Bylivsstrategi for Nyhavna "Piloter og hendelser" Formannskapets møte 25.2.20, i sak 37/20 Formannskapet ser viktigheten av å bruke pilotprosjekter, som foreslått i bylivsstrategien, i det videre arbeidet med transformasjon av Nyhavna. Formannskapet ber Kommunedirektøren utrede muligheten for å realisere de to pilotprosjektene fo…
April 2016: Bystyret vedtar ny kommunedelplan for Nyhavna
Bystyret vedtok kommunedelplan for Nyhavna 28. april 2016. Dette er første skritt i en omforming av en ny sentrumsbydel i Trondheim.Formålet med planen er å legge til rette for en bystruktur med bymessig bebyggelse og variert arealbruk, et finmasket sykkel- og fotgjengervennlig gatenett, miljøvennlige transportløsninger og en sammenhengende grønnstruktur med gode oppholdsarealer. Kommunedelplanen legger føringer for videre planlegging av bydelen, og fremtidig arealbruk, herunder hvilket areal so…

Confirm

Please log in

The password is too short.

Share